Sukorady
Obec Sukorady

Informace dle zákona 106/99Sb.

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Sukorady
Obec Sukorady vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Sukorady 87
29406 Březno
Telefon: 326397326
Fax:
E-mail: sukorady@cmail.cz
WWW: www.obec-sukorady.cz/
ID Datové schránky: 7rzbngw
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Sukorady 87
  29406 Březno
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Sukorady 87
  29406 Březno
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí7:00 – 11:4512:15 – 14:1517:15 – 19:00Oběd 11:45 - 12:15
  čtvrtek7:00 – 15:00Oběd 11:45 - 12:15
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: 7rzbngw
35023181/0100 (Komerční banka, a.s.)
94-1210181/0710 (Česká národní banka)
00508969
DIČ: CZ00508969
 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • 8.2 Rozpočet

  Rozpočty

  Rozpočet 2020
  Rozpočet 2020.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 243,3 kB
  Staženo: 380×
  Vloženo: 19. 12. 2019
  Rozpočet 2021
  Rozpočet 2021.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 245,75 kB
  Staženo: 226×
  Vloženo: 6. 1. 2021
  Rozpočet 2022
  Rozpočet na rok 2022.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 244,1 kB
  Staženo: 162×
  Vloženo: 3. 1. 2022
  Rozpočet 2023
  doc01024220230103131809.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 638,63 kB
  Staženo: 68×
  Vloženo: 3. 1. 2023
  Rozpočet 2024
  Rozpočet 2024.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 249,32 kB
  Staženo: 39×
  Vloženo: 22. 3. 2024

  Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

  Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022
  Střednědobý rozpočtový výhled 2020-2022 schválený.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 172,5 kB
  Staženo: 461×
  Vloženo: 4. 1. 2019
  Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025
  doc01024120230103131600.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 182,72 kB
  Staženo: 135×
  Vloženo: 3. 1. 2023

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Sukorady
  Sukorady 87
  29406 Březno
 • e-mailem: sukorady@cmail.cz
 • elektronickým podáním: sukorady@cmail.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 326397326

Úřední hodiny

pondělí 7:00 - 11:45 12:15 - 14:15 17:15 - 19:00

 

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Podatelna

Kontaktní formulář

obecni-urad/kontaktni-formular/

 

 

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Sukorady vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  https://sbirkapp.gov.cz/vydavatel/7rzbngw

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  Sazebník nebyl vydán

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Sukorady poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva 2016

výroční_zpráva_formulář.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 34 kB
Staženo: 673×
Vloženo: 30. 1. 2017

Výroční zpráva 2017

e_download.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 34 kB
Staženo: 414×
Vloženo: 15. 1. 2018

Výroční zpráva 2018

Výroční_zpráva_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 89,42 kB
Staženo: 396×
Vloženo: 4. 1. 2019

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 608,01 kB
Staženo: 312×
Vloženo: 28. 2. 2020

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 210,68 kB
Staženo: 257×
Vloženo: 27. 1. 2021

Výroční zpráva 2021

Vyrocni_zprava_106_vzor_obce_mesta.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 194,38 kB
Staženo: 163×
Vloženo: 17. 1. 2022

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 210,68 kB
Staženo: 106×
Vloženo: 11. 1. 2023

Výroční zpráva 2023

Výroční zpráva 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 210,68 kB
Staženo: 35×
Vloženo: 5. 1. 2024

Žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999

Odpověď na žádost o poskytnutí informace č.j. 8811/2019

 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999

Odpověď na žádost o poskytnutí informace HKDW LEGAL S.R.O.

 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999

Odpověď na žádost o poskytnutí informací Jiří Lacina 

 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 

Odpověď na žádost o poskytnutí informací (LitFin SPV s.r.o.) 

 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999

                           

nar.          

              , 140 00 Praha 4- Nusle

p. Jana Pečová

Obecný úřad Sukorady

Sukorady 87

294 06 Březno

 

                                                                                                                                              

VĚC: Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

 1. Všeobecné informace

Vlastním chatu s ev. č.    ve Vaší obci v specifické rekreační oblasti Havránek. Chata se situována na pozemku pana                   a vede k ní veřejná účelová cesta, která je ovšem na pozemku jiného vlastníka. Tato cesta je předmětem častých sporů, neboť vlastník pozemku par. č.       nebere na zřetel právo služebnosti a svým jednáním potlačuje i tzv. právo cesty, které je typickým představitelem věcného břemena in rem.

 

 1. Popis situace

Dne 9.9. 2023 pan          danou cestu zatarasil vozidlem bez STK napříč, aby vlastníkům a uživatelům chat znemožnil odjezd od nemovitostí. Byly o tom sepsány protokoly s policií ČR v Mnichovém Hradišti. Vozidlo bylo na komunikaci postavěno takovým způsobem, že nejen plně znemožnilo vjezd a výjezd vozidel, ale omezilo i pěší a cykloturisty. Pokud je tato cesta veřejná účelová komunikace, její omezování je vážným přestupkem i vůči územnímu plánu v nynějším znění, kde je popsána v grafické i textové části tohoto právně vymáhatelného dokumentu.

Další vozidlo, kterého je pan          vlastníkem, bylo zaparkováno na lesní cestu na pozemku pana                   taky takovým způsobem, že nebyl možný odjezd po zpevněném povrchu lesní cesty. Vlastník lesního pozemku byl s tímto ihned obeznámen a osobně se dostavil, přičemž chatařům udělil povolení projezdu lesní cestou. Vozidlo na lesní cestě a lesním pozemku stojí dosud, protože orgány činné v trestním konání nemůžou v tomto proti pánovi            zasáhnout a dát vozidlo odtáhnout, jelikož není na veřejné komunikaci a přímo nebrání provozu na obecné komunikaci. Oznámení o spáchaní přestupku dle lesního zákona bylo hlášeno na Odbor životního prostředí v Mladé Boleslavi a je v řízení.

Vlastník pozemku podobně nemůže bránit ani vjezdu jednotek IZS, jako jsou hasiči nebo záchranáři. Policie ČR se už o jeho jednání přesvědčila posledně (a opakovaně). Pan         , kromě jiného, bez platné oboustranné smlouvy požaduje úplatu za každý vjezd a zamezuje parkovaní u nemovitosti. Má se za to, že parkování vlastníků a uživatelů chat v rekreační oblasti specifické je podle ÚP přípustným využitím.

 

 1. Zákon o pozemních komunikacích

Dle zákona o pozemních komunikacích je účelová cesta pozemní komunikací, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi (zákon 13/1997 Sb. § 7 odst. a).

Dle § 19/1 zákona o pozemních komunikacích dále platí, že všechny pozemní komunikace (s výjimkou účelových komunikací ad b/) podléhají tzv. obecnému užívání, tzn. že každý má právo užívat tyto pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny (tj. včetně účelových komunikací ad a/).

Pozemek pana          i pozemek pana         jsou spojeny s ostatními pozemními komunikacemi účelovou komunikací, a proto jsem oprávněna tuto komunikaci využívat k příjezdu ke své nemovitosti (a to bez ohledu na vlastnická práva k této účelové komunikaci). Pan          koupil pozemek par. č.       i s nemovitostmi, které mají ovšem jiné majitele, tudíž zde nelze uplatnit zásadu superficies solo cedit. Pokud teda vlastník pozemku zřídí účelovou komunikaci anebo souhlasí-li, byť i konkludentně, s jejím zřízením, nebo byla již v minulosti zřízena,  stává se tato komunikace veřejně přístupnou a vztahuje se na ni nadále obecné užívání pozemní komunikace (přičemž toto pravidlo se samozřejmě vztahuje rovněž na právní nástupce takového vlastníka).
Vlastník účelové komunikace je dle zákona o pozemních komunikacích povinen strpět obecné užívání svého majetku, tzn. že takovému užívání není oprávněn svépomocně (či na základě vlastního prohlášení) zabránit. 

Příslušný silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností může na žádost vlastníka účelové komunikace a po projednání s Policií České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka. Není mi známo, že pan          podal na OÚ Sukorady žádost o tuto výjimku a omezení používaní veřejné přístupové komunikace, protože jeho emočně nevyvážené požadavky (msta, naschvály) nejsou oprávněnými zájmy.

 

 1. Stavební práce – oprava chaty

Dne 9.9.2023 pan          započal opravu chaty ev. č.    na svém pozemku na základě ohlášení stavby Stavebnímu úřadu v Březně za předpokladu, že stávající rekreační objekt nebude navyšován ani plošně rozšiřován. Dnešním dnem byl SÚ insultován a byla mu předložena fotodokumentace, která potvrzuje, že daný objekt se objemově i rozlohou zvětšuje. Použitím stavebního materiálu (bednění, beton, podpěrné trámy) tak vzniká nová budova. Tímto jednáním pan          poukazuje na nepřípustné využití specifické rekreační plochy, jednak v nahoře vzpomenutém, a pak taky v tom, že stavba roste v ochranném pásmu lesa bez náležitých povolení ze strany OSL a vlastníka sousedního pozemku, vedeného v KN jako PUPFL.

 

 1. Vysvětlení a podání informace

Tímto Vás žádám o poskytnutí informace

 1. o tom, do jaké míry je účelová komunikace vedoucí k nemovitostem v rekreační oblasti specifické Havránek veřejné a obecné povahy;
 2.  a podání vysvětlení o problematice parkování u nemovitostí z pohledu obecního úřadu ve smyslu platného územního plánu;
 3. Vaše řešení problému s novou stavbou – chatou s ev. číslem   

 

S pozdravem

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informací (Mgr. Mária Soukalová)

 

 

 

 

Obec nedisponuje se žádným formulářem k vyplnění

doc4.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 11,56 kB
Staženo: 292×
Vloženo: 16. 7. 2019

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Rychlý kontakt

E-mail:
sukorady@cmail.cz
Tel:
326 397 326
Starostka:
Jana Pečová

Úřední hodiny:
Pondělí: 7.00 - 14.15
               17.15 - 19.00
Čtvrtek: 7.00 - 15.00
Oběd:    11.45 - 12.15

Pracovní doba:
Pondělí: 7.00 - 14.15
               17.15 - 19.00
Úterý:     7.00 - 15.00
Středa:   7.00 - 15.00 
Čtvrtek:  7.00 - 15.00
Pátek:    7.00 - 14.00
Oběd:     11.45 - 12.15

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Vystrahy, rady, informace

Pomoc

Svátek

Svátek má Vilém

Mapové podklady

Mapa

ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuální počasí

dnes, úterý 28. 5. 2024
slabý déšť 19 °C 11 °C
středa 29. 5. zataženo 18/11 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 23/9 °C
pátek 31. 5. slabý déšť 21/13 °C

Ověřená instituce

Obec Sukorady - obecní úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Středočeský kraj

#